Notícies

Post Image

L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa atorgarà beques de formació per a estudiants del municipi gràcies a la iniciativa l’Alqueria et beca 2023. Amb aquest programa es pretén concedir beques per a estudiants oficials de grau o postgrau i per a cicles de formació professional superior, per a prestar serveis durant el període de vacances dels estudiants, en les diferents àrees o departament municipals de l’Ajuntament, segons necessitat del servei i atenent el perfil professional dels aspirants. Les estades començaran l’1 de juliol i duraran màxim de 2 mesos amb una jornada de 25 hores setmanals.

Les beques objecte d’aquest programa s’adjudiquen mitjançant concurrència competitiva i cadascuna d’elles està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals a abonar en períodes vençuts.

Alguns dels requisits són: posseir veïnat administratiu en el municipi abans de la data de publicació d’aquestes bases; tindre 18 anys complits; estar cursant alguns dels ensenyaments oficials (cicles formatius de formació professional superior o cicles universitàries oficials de grau o postgrau); estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant declaració responsable; i no estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa finalitat així com no desenvolupar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca. 

En la pàgina web municipal (www.lalqueriadelacomtessa.com) s’indica als interessats les bases i la documentació que han d’aportar, concretament en l’apartat tràmits i gestions.

Les sol·licituds es poden presentar presencialment acudint a l’Ajuntament en horari d’atenció (de 10:30 a 14:00h) o telemàticament a través del correu de registre@lalqueriadelacomtessa.es.

Els interessats tenen del 19 al 26 de juny per a presentar la documentació corresponent.

Descàrregues:

FORMULARI D'AUTOBAREMACIÓ L'ALQUERIA ET BECA 2023

FORMULARI MODEL INSCRIPCIÓ L'AQUERIA ET BECA 2023

Tornar

Consulta açí els horaris d'atenció al públic del nostre Ajuntament de forma directa

Veure horaris