Notícies

Post Image

L’ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa ha aprovat les bases i les convocatòries de les ajudes municipals per a donar suport als alumnes del curs 2021/2022.

En primer lloc, l’import de les ajudes per al suport a l’escolarització de l’alumnat de batxiller i cicles formatius serà fins a 150 euros per alumne.

En segon lloc, l’import de les ajudes per a l’adquisició de material escolar de l’alumnat d’educació primària i secundaria serà fins a 50 euros per al cas de la compra única de material escolar i fins a 100 euros en el cas de que a més del material escolar, s’adquireix material electrònic (ordinadors, tabletes electròniques o impressores).

Els requisits per a poder a demanar aquestes ajudes són: estar empadronat/a el/la menor, el pare i mare o tutor i residir al municipi de l’Alqueria de la Comtessa, almenys des de l'1 de gener de 2021 (en cas de que els progenitors estiguin separats o divorciats serà suficient amb que estiguin empadronats el/la menor i/o el pare , mare o tutor del menor); estar escolaritzat en centres públics o concertats en el curs 2021/22; i adjuntar a la sol·licitud tiquet o factura de la compra del material escolar o material electrònic com ordinadors o tabletes electròniques (queda exclòs la compra de roba o calçat, pagament d’excursions o eixides, llibres que compten amb un xec de compra de la Generalitat Valenciana, contractació de serveis Psicopedagògics i d’orientació, quota AMPA...).

En tercer lloc, les ajudes per al suport als estudis universitaris En aquest sentit, l’Ajuntament, dins de les seus competències, impulsa un sistema d’ajuda amb càrrec als seus pressupostos, amb l’objectiu d’impulsar i contribuir en l’educació superior amb una quantitat que pot arribar fins a 300 euros per alumne.

Els requisits per a poder demanar aquesta ajuda són: estar empadronat/a ell/ella, el pare i mare o tutor i residir al municipi de l’Alqueria de la Comtessa, almenys des de l'1 de gener de 2021; estar matriculat en estudis universitaris en centres públics o privats per impossibilitat d’accedir a un centre públic en el curs 2021/22; assistir habitualment a les classes durant el curs escolar (a l’efecte, si durant el curs escolar queda acreditat l’absentisme de l’alumne beneficiari, l’Ajuntament iniciarà un expedient de reintegrament de l’ajuda); haver superat una sèrie de crèdits i tindre justificants de pagaments que es poden trobar als documents que hi ha a la pàgina web del municipi.

Els criteris d’accés i la documentació necessària estan publicats a la pàgina web de l’ajuntament en l’apartat tràmits i gestions. La sol·licitud s'ha de presentar a les oficines de l'Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa o bé mitjançant seu electrònica, en el termini de 10 dies hàbils des de el dia següent a la publicació de la convocatòria en el BOP.

Si alguna de les sol·licituds o de la documentació presentada conté alguna deficiència, es requerirà l'interessat perquè l'esmene en el termini de 10 dies a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment. La falta d'esmena de les deficiències assenyalades en el termini atorgat implicarà el desistiment de la sol·licitud presentada.

 “D'aquesta manera, es pretén col·laborar amb les famílies en despeses que resulten imprescindibles per a la formació i que dificulten la gestió de les economies familiars al començament del curs escolar” ha afirmat Voro Femenia, alcalde del municipi.


Tornar

Consulta açí els horaris d'atenció al públic del nostre Ajuntament de forma directa

Veure horaris