Notícies

Post Image

L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa ha publicat la convocatòria i les bases reguladores de la concessió d’ajudes dirigides a l’adquisició de vacunes no cobertes per l’actual sistema de salut pública, i recomanades per l’associació espanyola de pediatria per a l’any 2022. Concretament la informació va ser publicada en el BOP núm. 23 del 3 de febrer de 2022.

En concret les vacunes referents a: l Rotavirus (Rota Teq o altres), Meningococo B (Bexsero o altres), Meningitis ACWY (Nimenrix o altres) i Papil·loma humà (Gardasil , Cervarix o altres).

La quantia total de les ajudes a concedir ascendeix a un màxim de 1.000 euros (ampliables en funció de disponibilitat pressupostària). Aquesta despesa es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 311-480 del  Pressupost Municipal de l’exercici 2022

Les ajudes consistiran en una quantitat fixa equivalent al 50% del cost de la vacuna (amb un màxim de 50 euros per dosi de cada vacuna).

Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares i/o tutors o persones encarregades per raó de tutela o acolliment formalitzat davant d’autoritat pública amb competència en matèria de protecció de menors sempre que estiguen empadronats en el terme municipal de l’Alqueria de la Comtessa  abans del 31/12/2021.

Els sol·licitants (tant pare com mare, o, en el seu cas, només qui tinga la custòdia del o la menor) hauran d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa, així com amb la resta de les Administracions Públiques en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de València i finalitzarà el dia 30 de desembre de 2022.

Tal i com ha dit l’alcalde del municipi, Voro Femenia  “aquestes ajudes són necessàries per a que les famílies fajen front a les despeses que comporta la vacunació d’un xiquet o xiqueta”.

Tornar

Consulta açí els horaris d'atenció al públic del nostre Ajuntament de forma directa

Veure horaris