Notícies

Post Image

Es concedeix als aspirants un termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlleti Oficial de la Província de València (BOP nº 238, de 11 de desembre de 2020) per a formular reclamacions o esmenar els defectes, quan siguen esmenables.

  • LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I COMPOSICIÓ TRIBUNAL

Tornar

Consulta açí els horaris d'atenció al públic del nostre Ajuntament de forma directa

Veure horaris