Notícies

Post Image

De conformitat amb el que es preveu en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'Ordenança Municipal sobre la utilització de l’Ermita Sants de la Pedra, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en la web municipal, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

1. Quins problemes entén Vosté que hauria de solucionar l'Ordenança reguladora de la utilització de les instal·lacions de l’Ermita Sants de la Pedra.

2. Considera Vosté que en aquests moments resulta necessària i oportuna l'aprovació d'aquesta ordenança

3. Quins objectius hauria de perseguir, al seu judici, la indicada Ordenança

4. Desitja Vosté plantejar altres solucions alternatives de caràcter normatiu o bé un altre tipus de solucions de caràcter no normatiu.

Tornar

Consulta açí els horaris d'atenció al públic del nostre Ajuntament de forma directa

Veure horaris