Notícies

Post Image

A la vista de la no presentació d'al·legacions contra la Resolució aprovant la llista provisional i la composició del Tribunal Qualificador per a la cobertura d'una plaça d'Agent de Policia Local de l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa publicada al Butlleti Oficial de la Província de València (BOP nº 238, de 11 de desembre de 2020), es publica d'acord amb la clausula quarta de les bases que regeixen la convocatòria la llista definitiva d'admesos, composició del Tribunal Qualificador i data, lloc i hora de realització del primer i segon exercici.

Adjunt a la Resolució es troba la Declaració Responsable pel COVID-19 que els aspirants hauran d'omplir i aportar de manera obligatòria el mateix dia de realització de la prova, junt al certificat mèdic.

  • RESOLUCIO ALCALDIA APROVANT LLISTA DEFINITIVA ADMESOS, COMPOSICIO TRIBUNAL, HORA DATA I LLOC DEL 1ER I 2N EXERCICI

  • DECLARACIÓN RESPONSABLE

Tornar

Consulta açí els horaris d'atenció al públic del nostre Ajuntament de forma directa

Veure horaris